Ninh Bình hợp tác toàn diện với Tập đoàn VNPT, đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử

Thứ sáu, 03/12/2021 - 11:02

Kết quả hợp tác giai đoạn 2014-2020 giữa UBND tỉnh Ninh Bình và Tập đoàn VNPT đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh, cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và là tiền đề để hai bên cùng tiến tới một hợp tác toàn diện hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo với mục tiêu là xây dựng Chính quyền điện từ và chuyển đổi số sâu rộng hơn nữa tại Ninh Bình.

20211203-A-10.jpg
Tỉnh Ninh Bình quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số ở nhiều lĩnh vực trọng yếu.
 
Sau 06 năm triển khai Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin giai đoạn 2014-2020, UBND tỉnh Ninh Bình cùng Tập đoàn VNPT đã tập trung triển khai các nội dung hợp tác nhằm hoàn thiện hạ tầng Viễn thông và đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.
 
Thông qua Thỏa thuận hợp tác, Tập đoàn VNPT đã tập trung đầu tư nguồn lực cả về công nghệ, tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển hạ tầng viễn thông, các hệ thống Công nghệ thông tin nền tảng, trọng yếu cho tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là trong các lĩnh vực như: Chính quyền điện tử, đô thị thông minh, Y tế, Giáo dục, …. kết nối liên thông, đa chiều cho tất cả các cơ quan nhà nước của tỉnh Ninh Bình, đáp ứng được nhu cầu triển khai chính quyền điện tử của tỉnh, hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.
 
Kết quả hợp tác giai đoạn 2014-2020  giữa UBND tỉnh Ninh Bình và Tập đoàn VNPT đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh, cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; là yếu tố quan trọng, then chốt để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình. Năm 2020, tỉnh Ninh Bình được Bộ Thông tin và truyền thông đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) đứng thứ 08/63 tỉnh thành trong cả nước.
 
Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu tại Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Tỉnh ủy Ninh Bình về xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số của tỉnh Ninh Bình hướng đến Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số và trên cơ sở kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2014-2020, ngày 25/11/2021, UBND tỉnh Ninh Bình và Tập đoàn VNPT đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện về xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
 
Thông qua Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã xác định Tập đoàn VNPT là đối tác chiến lược toàn diện lâu dài trong tư vấn, triển khai, thử nghiệm các giải pháp chuyển đổi số cho các cấp Chính quyền tỉnh Ninh Bình, góp phần đưa tỉnh Ninh Bình trở thành một trong những địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số của cả nước. Trong khuôn khổ pháp luật và khả năng, nguồn lực, thế mạnh của mình, Tập đoàn VNPT ưu tiên triển khai cho UBND tỉnh Ninh Bình các giải pháp, công nghệ tiên tiến nhất để xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số cho tỉnh Ninh Bình, hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ và điều kiện đặc thù, mức độ phát triển của địa phương. Đồng thời, UBND tỉnh Ninh Bình cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn VNPT tham gia thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh để xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, xây dựng đô thị thông minh cho tỉnh Ninh Bình theo quy định của pháp luật.
 
20211203-A-11.jpg
Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện về xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 giữa UBND tỉnh Ninh Bình và Tập đoàn VNPT tiếp tục kế thừa kết quả đạt được của giai đoạn trước và hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin sẵn có của tỉnh, đồng thời thúc đẩy triển khai các giải pháp mới đồng bộ, toàn diện hơn với các nội dung chính trọng tâm như: (1) Hợp tác cung cấp các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; (2) Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin và phát triển đô thị thông minh; (3) Hợp tác hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; (4) Hợp tác trong lĩnh vực tuyên truyền nâng cao nhận thức về CNTT và phát triển nguồn nhân lực viễn thông - công nghệ thông tin. Nội dung hợp tác được triển khai thống nhất, thông suốt từ UBND tỉnh Ninh Bình và Tập đoàn VNPT đến các cấp, ngành và đơn vị thành viên phù hợp với mô hình tổ chức của hai bên, trong đó xác định ưu tiên triển khai bổ sung và hoàn thiện hệ sinh thái số cho các ngành y tế, giáo dục, an ninh trật tự, phản ánh kiến nghị của người dân, du lịch, giao thông, nông nghiệp, tài nguyên môi trường, quy hoạch đô thị, … nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra của tỉnh để hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.
 
UBND tỉnh Ninh Bình và Tập đoàn VNPT cũng đã giao Sở Thông tin và truyền thông và VNPT Ninh Bình là đầu mối chủ trì, phối hợp thực hiện thỏa thuận hợp tác của mỗi bên. Với mỗi nội dung hợp tác, các Bên chỉ rõ đơn vị triển khai thực hiện, xây dựng kế hoạch hợp tác, định kỳ báo cáo lãnh đạo hai Bên trong quá trình thực hiện.
 

Giới thiệu doanh nghiệp

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ