Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 26/09/2020

Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính

05/11/2019 11:13 SA
20191105-Nam-9.jpg
"Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính" nhận bài dự thi đến ngày 30/03/2020.
 
Cuộc thi “Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính” nhằm ghi nhận và tôn vinh tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc tiêu biểu và tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động thông tin, tuyên truyền về Tài chính Việt Nam.
 
Theo thể lệ cuộc thi, đối tượng dự thi gồm tất cả công dân Việt Nam là tác giả của các tác phẩm báo chí phù hợp với thể lệ này đều được tham gia dự thi.
Các tác phẩm báo chí dự thi “Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính” là những tác phẩm tập trung phản ánh 7 nội dung.
 
Cụ thể: Một là, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cơ chế, chính sách về tài chính.
 
Hai là, thành tựu và những đóng góp của ngành Tài chính phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong 75 năm qua.
 
Ba là, những phát hiện, gợi ý về chủ trương, chính sách, giải pháp quản lý, sáng kiến khoa học, giúp ngành Tài chính thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính.
 
Bốn là, những hoạt động tài chính tiêu biểu, những sự kiện tài chính nổi bật, những tấm gương điển hình trong công tác tài chính.
Năm là, công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả trong huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia.
 
Sáu là, những phát hiện đặc sắc về lịch sử và truyền thống vẻ vang của ngành Tài chính.
 
Bảy là, những câu chuyện, ký ức sâu sắc về ngành Tài chính.
 
Ban tổ chức cuộc thi tiếp nhận các tác phẩm dự thi đến ngày 30/03/2020. Số lượng tác phẩm dự thi của các tác giả và các cơ quan báo, tạp chí là không giới hạn.
 
Tuy nhiên, đây là khuôn khổ cuộc thi viết, vì vậy không nhận các tác phẩm thuộc thể loại báo chí khác như phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí… Các tác phẩm dự thi là những bài, chùm bài đã đăng trên các báo, tạp chí in, báo, tạp chí điện tử ở Trung ương và địa phương từ ngày 1/1/2018 đến hết ngày 28/2/2020.